Bahagian Perancangan Dan Pembangunan

Carta Bahagian Perancangan dan Pembangunan

MISI BAHAGIAN

  • Membuat perancangan yang efektif, berkesan dan memberi impak kepada kumpulan sasar.

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN

  1. Menyediakan Minit Mesyuarat Dalam Masa 3 Hari Selepas Tarikh Mesyuarat .
  2. Menyediakan Maklumbalas Kepada Semua Mesyuarat Yang Dihadiri Oleh Ketua Pengarah.
  3. Menyedia dan mengemukakan Laporan SPP dan Laporan Prestasi Perbelanjaan ke Kementerian Pertanian tidak lewat dari 20hb. pada setiap bulan.
  4. Menyedia dan Mengemukakan Jawapan Kepada Soalan Ahli Parlimen Dalam Masa Empat (4) Hari Dari Tarikh Soalan Diterima.
  5. Mengeluarkan Buku Maklumat Asas LKIM Sebelum Akhir Bulan Julai Setiap Tahun
  6. Kemukakan 47 naskhah Laporan Tahunan Dan Penyata Akaun Yang Belum Diaudit Beserta Dengan Kertas Kabinet Ke Kementerian Pertanian Sebelum 15 Januari Tahun Berikutnya.
  7. Kemukakan Laporan Tahunan Dan Penyata Akaun Yang Telah Diaudit Beserta Dengan Kertas Kabinet Ke Kementerian Pertanian 60 Hari Selepas Menerima Sijil Audit.
  8. Kemukakan 305 naskhah Laporan Tahunan Dan Penyata Akaun Yang Telah Diaudit Ke Kementerian Pertanian Tidak Melewati 2 minggu Sebelum Persidangan Parlimen.

OBJEKTIF BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

(i) Melaksanakan perancangan korporat dalam LKIM melalui penyelenggaraan dasar, matlamat,
strategi setiap program dan projek ke atas semua projek di setiap peingkat.

(ii) Mewujudkan dan mengendalikan sistem maklumat pengurusan yang berkesan dan kemaskini.

A. Tugas-tugas Seksyen Perancangan Strategik Dan Antarabangsa

i. Menggubal perancangan makro dan strategik bagi mencapai matlamat LKIM
ii. Menggariskan pelan-pelan tindakan selaras dengan perancangan strategik dan antarabangsa
iii. Menentukan keutamaan program/projek selaras dengan matlamat, dasar sedia ada dan peruntukan kewangan yang diluluskan
iv. Menentukan keutamaan program/projek selaras dengan matlamat, dasar sedia ada dan peruntukan kewangan yang di luluskan
v. Menentukan dasar-dasar korporat/ makro ke arah pencapaian objektif penubuhan LKIM
vi. Mengurus dan mengendalikan pengswastaan projek-projek LKIM
vii. Mewujudkan pengkalan data bagi tujuan kegunaan dalaman dan juga rujukan di peringkat Kementerian, dan indikator pencapaian LKIM

B. Objektif Seksyen Hal Ehwal Korporat

i. Memastikan pengendalian dan pelaksanaan semua mesyuarat diadakan mengikut perancangan yang dibuat setiap tahun.
ii. Memastikan penyediaan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan LKIM dikemukakan mengikut piawaian dan tarikh yang telah ditetapkan.
iii. Memastikan senarai petugas dan soalan-soalan Parlimen dan Dewan Negara disediakan mengikut jadual persidangan
iv. Menyelaras urusan dan maklumbalas mesyuarat-mesyuarat di semua peringkat.

C. Objektif Seksyen Belanjawan, Pemantauan & Penilaian

i. Menyediakan dan menyelaras KPI Projek Pembangunan LKIM
ii. Menyelaras penyediaan Belanjawan Lima Tahun, Kajian Separa Penggal, Belanjawan Tahunan LKIM
iii. Merancang keperluan belanjawan bagi semua projek-projek LKIM yang akan dilaksanakan termasuk mendapat peruntukan tambahan daripada Agensi Pusat.
iv. Mengawalselia, mengesan dan memantau pelaksanaan dan pencapaian projek- projek pembangunan LKIM.
v. Mengawalselia, mengesan dan memantau pelaksanaan dan pencapaian projek-projek khas LKIM, antaranya:-

a. Pembasmian Kemiskinan
b. Projek Kecil Kawasan Parlimen
c. Dana Khas Kerajaan Persekutuan

vi. Menyelaras dan menjalankan laporan penilaian ke atas projek-projek pembangunan LKIM
vii. Menyelaras dan mengemaskini data Sistem Pemantauan Projek II (SPP II) dan data Sistem Pemantauan Data SPPPP
viii. Mengurusakan Mesyuarat JTPL dan mesyuarat-mesyuarat lain yang berkaitan dan bagi maksud tersebut dan menyediakan minit mesyuarat dalam masa 3 hari selepas tarikh mesyuarat
ix. Mengumpul, menganalisa dan menyelaras penyediaan data dan maklumat mengenai industri perikanan.

Hubungi Kami:
Bahagian Perancangan dan Pembangunan,
Aras 4, Wisma LKIM, Jalan Desaria,
Pulau Meranti, 47120 Puchong,
Selangor.
Tel : 03-80649000
Fax : 03-80603647