Bahagian Infrastruktur

CARTA ORGANISASI

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN INFRASTRUKTUR

MISI BAHAGIAN INFRASTRUKTUR

 • Membentuk masyarakat nelayan yang maju, gigih dan bergerak selari dengan arus pembangunan negara serta mewujudkan industri perikanan yang moden.
PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN
 • Laporan bulanan Kompleks LKIM akan diproses dalam masa satu minggu selepas laporan yang lengkap diterima daripada Pengurusan Kompleks.
 • Mengurus penghantaran wang Pengurusan Kompleks LKIM/PPI setiap 6 bulan, iaitu pada bulan Januari dan Jun setiap tahun selepas perancangan yang lengkap diterima daripada Pengurus-pengurus Kompleks.
 • Permohonan peruntukan bagi aktiviti pembangunan, pengendalian dan kerja-kerja penyelenggaraan/ senggaraan dari Kompleks/PPI akan diberi keputusan dalam tempoh satu bulan dengan syarat maklumat yang diterima lengkap.
 • Menyediakan waran kelulusan peruntukan dalam masa satu minggu selepas permohonan diluluskan.
 • Menyediakan arahan bayaran kepada Bahagian Kewangan & Akaun dalam masa satu minggu selepas menerima invois/tuntutan bayaran daripada kontraktor/pembekal dengan syarat semua dokumen lengkap.
 • Mengemukakan laporan tahunan Bahagian Pembangunan Infrastruktur berakhir pada 31 Disember setiap tahun kepada Bahagian Perancang Korporat sebelum 15 Januari tahun berikutnya.
 • Mengemukakan laporan verifikasi aset tetap kepada Bahagian Pentadbiran & Sumber Manusia setiap tahun sebelum 31 Januari tahun berikutnya.
 • Mengemukakan Laporan Pelupusan Aset dalam masa satu (1) bulan dimasukkan dalam Jawatankuasa Pelupusan Aset.
 • Surat menyurat akan dijawab dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas diterima.

 

OBJEKTIF BAHAGIAN
 • Menyediakan kemudahan pendaratan, pengendalian, penyimpanan dan pemasaran ikan yang bersepadu dan moden.
 • Mewujudkan pemusatan pendaratan ikan bagi menggalakkan pembangunan industri perikanan.
 • Mewujudkan one stop centre bagi menyediakan perkhidmatan kepada nelayan.

INFRASTRUKTUR PERIKANAN BAWAH SELIAAN BAHAGIAN

 • 5 – Pelabuhan Perikanan LKIM
 • 2 – Kompleks Pemeriksaan Ikan LKIM
 • 44 – Kompleks Perikanan Ikan
 • 5 – Slipway
 • 371 – Jeti Pendaratan
 • 3 – Kilang Ais Batu
 • 1 – ECER
TUGAS SEKSYEN INFRASTRUKTUR KOMPLEKS PERIKANAN

 • Memantau dan melaksanakan pembinaan, peningkatan dan naiktaraf bangunan/kemudahan di Pelabuhan /Kompleks Perikanan LKIM melalui peruntukan pembangunan yang telah diluluskan atau inisiatif pembiayaan swasta.
 • Pengurusan peruntukan wang mengurus Labuhan dan Kompleks Perikanan LKIM.
 • Mengurus, mengawalselia dan memantau pengurusan, pengoperasian dan pengendalian Labuhan dan Kompleks Perikanan LKIM bagi memastikan pengurusan dan pengoperasian Labuhan dan Kompleks dilaksanakan dengan cekap dan efisyen bagi faedah kumpulan sasar dan pengguna.
 • Mengawalselia dan bertanggungjawab dalam melaksanakan hal berkaitan dengan perjanjian (keselamatan dan kebersihan), pengambilalihan dan penyewaan, penghutang sewaan dan hutang lapuk di Labuhan / Kompleks Perikanan LKIM.
 • Mengawalselia pembinaan pejabat pengurusan, perolehan peralatan dan kelengkapan bagi melengkapkan kemudahan kompleks LKIM.
 • Menyemak laporan pemantauan projek untuk tujuan pemeriksaan, penilaian dan penganalisaan dari aspek prestasi perbelanjaan dan kemajuan fizikal projek.
 • Menyelaras tugas-tugas yang dijalankan oleh Pengurus Labuhan / Kompleks Perikanan LKIM serta Urusetia Infrastruktur di peringkat negeri.
 

TUGAS SEKSYEN PERANCANGAN DAN PENILAIAN INFRASTRUKTUR

 • Merancang & menyediakan permohonan bagi pembinaan & naiktaraf pelabuhan perikanan, kompleks pendaratan ikan dan jeti pendaratan ikan di bawah peruntukan kumpulan wang pembangunan (KWP) dan PFI.
 • Merancang & menyediakan permohonan peruntukan bagi pengurusan, operasi, perkhidmatan, utiliti serta pembaikan kecil pelabuhan perikanan, kompleks pendaratan ikan & jeti pendaratan ikan di bawah peruntukan kumpulan wang mengurus (KWM).
 • Penilaian & pemantauan pembangunan dan pengurusan kompleks, mini kompleks dan jeti pendaratan ikan.
 • Mengurus, menyelia & melaksanakan penyelenggaraan, pembaikan kecil, perkhidmatan dan utiliti serta kawalan keselamatan di kompleks pemeriksaan ikan, pusat pemeriksaan ikan, kilang air batu dan slipway.
 • Mengurus, mengawalselia & memantau pengurusan, pengoperasian, pengendalian, sewaan dan penyewaan kompleks pemeriksaan ikan, pusat pemeriksaan ikan, kilang air batu & slipway bagi memastikan pengurusan & pengoperasiannya dilaksanakan dengan cekap dan efisyen bagi memberikan faedah kepada kumpulan sasar dan pengguna.
 • Mengawalselia & bertanggungjawab di dalam hal berkaitan perjanjian (keselamatan & kebersihan), pengambilalihan & penyewaan kompleks pemeriksaan ikan, pusat pemeriksaan ikan, kilang air batu dan slipway.
 • Menyemak laporan-laporan pemantauan projek bagi tujuan pemeriksaan, penilaian & penganalisaaan dari segi aspek prestasi perbelanjaan dan kemajuan fizikal kompleks pemeriksaan ikan, pusat pemeriksaan ikan, kilang air batu & slipway.
 • Mengurus, mengawalselia & menganalisa pengurusan maklumat, rekod & data bagi kompleks pemeriksaan ikan, pusat pemeriksaan ikan, kilang air batu & slipway.
 • Menyelaras tugas-tugas yang dijalankan oleh urusetia infrastruktur peringkat LKIM negeri dan pengurus kompleks pemeriksaan ikan, pusat pemeriksaan ikan, kilang air batu & slipway.
 • Perancangan pembinaan pelabuhan / kompleks pendaratan ikan / kompleks pemeriksaan ikan LKIM melalui peruntukan Kerajaan yang telah diluluskan / PFI.
 • Mengkaji & menentukan kerja-kerja peningkatan & penyelenggaraan bagi slipway, kompleks pemeriksaan ikan, pusat pemeriksaan ikan & kilang air batu supaya dilaksanakan mengikut peruntukan yang telah diluluskan khususnya di dalam skop kerja penyelenggaraan kejuruteraan sivil, mekanikal & elektrikal.
 • Pengurusan perancangan pembinaan kompleks pendaratan ikan & benteng pemecah ombak di kawasan Punggai, Pengerang, Kota Tinggi, Johor.
 • Pembinaan Kompleks Pendaratan Ikan Beladin, Sarawak.
 • Pembangunan Jeti Nelayan di Penarak, Langkawi.

TUGAS SEKSYEN INFRASTRUKTUR MINI KOMPLEKS DAN JETI PERIKANAN

 • Mengurus, menyelia dan melaksanakan peningkatan dan naiktaraf kemudahan dan jeti pendaratan ikan.
 • Mengurus, menyelia dan melaksanakan penyelenggaraan, pembaikan kecil, perkhidmatan dan utiliti serta kawalan keselamatan di mini kompleks perikanan LKIM dan jeti pendaratan ikan.
 • Mengurus, mengawalselia dan memantau pengurusan, pengoperasian, pengendalian, sewaan dan penyewaan mini kompleks perikanan LKIM dan jeti pendaratan ikan bagi memastikan pengurusan dan pengoperasiannya dilaksanakan dengan cekap dan efisyen bagi faedah kempulan sasar dan pengguna.
 • Mengawalselia dan bertanggungjawab dalam hal berkaitan perjanjian (keselamatan & kebersihan) pengambilalihan dan penyewaan mini kompleks perikanan LKIM dan jeti.
 • Menyemak laporan pemantauan projek untuk tujuan pemeriksaan, penilaian dan penganalisaan dari aspek prestasi perbelanjaan dan kemajuan fizikal mini kompleks perikanan LKIM dan jeti pendaratan ikan.
 • Mengurus, mengawalselia dan menganalisa pengurusan maklumat, rekod dan data bagi mini kompleks perikanan LKIM dan jeti pendaratan ikan.
 • Mengawalselia perkara berkaitan penghutang sewaan mini kompleks perikanan LKIM dan jeti pendaratan ikan.
 • Mengawalselia serta bertangungjawab dalam hal berkaitan keselamatan infrastruktur mini kompleks perikanan LKIM dan jeti pendaratan ikan.
 • Mengurus serta mengawalselia peruntukan wang mengurus mini kompleks perikanan LKIM dan jeti pendaratan ikan.

 

Hubungi kami:
Bahagian Infrastruktur
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
Tingkat 2, Wisma LKIM
Jalan Desaria, Pulau Meranti
47120 Puchong
Tel : 03-80649000
Fax : 03-80603301