Bahagian Infrastruktur

CARTA ORGANISASI CARTA ORGANISASI BAHAGIAN INFRASTRUKTUR
MISI BAHAGIAN INFRASTRUKTUR
  • Membentuk masyarakat nelayan yang maju, gigih dan bergerak selari dengan arus pembangunan negara serta mewujudkan industri perikanan yang moden.
PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN
  • Laporan bulanan Kompleks LKIM akan diproses dalam masa satu minggu selepas laporan yang lengkap diterima daripada Pengurusan Kompleks.
  • Mengurus penghantaran wang Pengurusan Kompleks LKIM/PPI setiap 6 bulan, iaitu pada bulan Januari dan Jun setiap tahun selepas perancangan yang lengkap diterima daripada Pengurus-pengurus Kompleks.
  • Permohonan peruntukan bagi aktiviti pembangunan, pengendalian dan kerja-kerja penyelenggaraan/ senggaraan dari Kompleks/PPI akan diberi keputusan dalam tempoh satu bulan dengan syarat maklumat yang diterima lengkap.
  • Menyediakan waran kelulusan peruntukan dalam masa satu minggu selepas permohonan diluluskan.
  • Menyediakan arahan bayaran kepada Bahagian Kewangan & Akaun dalam masa satu minggu selepas menerima invois/tuntutan bayaran daripada kontraktor/pembekal dengan syarat semua dokumen lengkap.
  • Mengemukakan laporan tahunan Bahagian Pembangunan Infrastruktur berakhir pada 31 Disember setiap tahun kepada Bahagian Perancang Korporat sebelum 15 Januari tahun berikutnya.
  • Mengemukakan laporan verifikasi aset tetap kepada Bahagian Pentadbiran & Sumber Manusia setiap tahun sebelum 31 Januari tahun berikutnya.
  • Mengemukakan Laporan Pelupusan Aset dalam masa satu (1) bulan dimasukkan dalam Jawatankuasa Pelupusan Aset.
  • Surat menyurat akan dijawab dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas diterima.