Pengumuman


BAHAGIAN PEMASARAN DAN PELESENAN1. KHIDMAT SOKONGAN PEMASARAN

 • Khidmat Sokongan Pemasaran diwujudkan bagi mencapai objektif utama iaitu membantu usahawan dan Persatuan Nelayan melibatkan diri secara aktif dalam pemasaran ikan di semua peringkat. Bagi mencapai matlamat tersebut maka bantuan disediakan dengan menyediakan insentif serta mempertingkatkan kemudahan infrastruktur dan peralatan projek pemasaran ikan yang dilaksanakan oleh kumpulan sasar. Program Khidmat Sokongan Pemasaran Terbahagi kepada tiga projek pembangunan iaitu:-

I. PEMBANGUNAN PASAR NELAYAN

 • Pasar Nelayan diwujudkan sebagai saluran pasaran alternatif bagi memberi peluang kepada nelayan memasarkan hasil tangkapan mereka secara terus kepada pelbagai peringkat pengguna. Selain itu, bertujuan mengurangkan tahap penglibatan orang tengah supaya nelayan memperolehi margin pulangan harga yang lebih baik dan menguntungkan serta pengguna mendapat bekalan ikan segar pada harga yang berpatutan.
 • Penglibatan nelayan sebagai peserta telah membantu dalam peningkatan pendapatan nelayan daripada bawah RM1,000.00 sebulan kepada melebihi RM1,500.00 sebulan. Susun atur pasar nelayan juga lebih teratur dan berpusat kerana kedudukan jualan di bawah satu bumbung dengan kemudahan infrastruktur dan peralatan yang lebih baik dan selesa.

Objektif utama penubuhan Pasar Nelayan adalah seperti berikut:

 • Menggalakkan penyertaan nelayan/ keluarga nelayan/ PNN /PNK atau NEKMAT dalam bidang perniagaan dan keusahawanan.
 • Memperluaskan luang pasaran hasilan-hasilan perikanan.
 • Membolehkan nelayan mendapat pulangan harga yang lebih tinggi.
 • Membolehkan pengguna mendapatkan bekalan ikan yang segar dan berkualiti dengan harga yang berpatutan.

 

Matlamat Pasar Nelayan adalah seperti yang berikut:-

 • Mewujudkan suatu luang pasaran alternatif secara bersepadu dan setempat.
 • Mengurangkan peranan orang tengah yang sekaligus meningkatkan margin keuntungan para peserta.
 • Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan
 • Merangsang ekonomi negara.
 • Membasmi kemiskinan tegar dikalangan nelayan.

 

Konsep Pasar Nelayan adalah seperti yang berikut:-

 • Konsep Pasar Nelayan adalah bertujuan mewujudkan satu luang pasaran di bandar atau berhampiran kompleks/pusat pendaratan dengan memberi peluang kepada para nelayan memasarkan hasil tangkapan mereka secara terus kepada pengguna. Peserta Pasar Nelayan adalah terdiri daripada nelayan/keluarga nelayan/PNK bertujuan mengurangkan tahap penglibatan orang tengah supaya nelayan memperolehi margin pulangan harga yang lebih baik dan menguntungkan sementara pengguna mendapat ikan segar pada harga yang berpatutan.

  Konsep Pasar Nelayan

 

Kategori Pasar Nelayan adalah seperti yang berikut :-

 • Pasar Nelayan Mini (PNM)
 • Pasar Nelayan Sederhana (PNS)
 • Pasar Nelayan Besar (PNB)
 • Pasar Nelayan Extra (PNE)

 

II. PROGRAM IKAN RAKYAT

 • Sepertimana komoditi makanan lain, ikan mengalami kenaikan harga yang ketara khususnya bagi spesis yang di gemari orang ramai seperti Kembung, Selar, Cencaru, Selayang, Pelaling, Keli, Talapia dan Kerisi. Spesis-spesis tersebut dikenali sebagai ‘Ikan Rakyat' kerana merupakan antara spesis yang digemari oleh rakyat.
 • Penyertaan NEKMAT, Persatuan Nelayan Negeri serta Persatuan Nelayan Kawasan dapat melancarkan pelaksanaan program kerana berpengalaman dalam pemasaran ikan dan mempunyai kemudahan asas seperti Bilik Sejuk, lori pengangkutan, mesin dan sebagainya.
 • Persatuan Nelayan juga mempunyai networking yang baik dan dapat membantu dari aspek sumber bekalan dan pengedaran iaitu seperti Pengekspot, Pengeluar, usahawan pemasaran dan peruncit-peruncit ikan.
 • LKIM selaku agensi pemudahcara akan membantu dari aspek logistik pengedaran dan pemasaran serta dana bagi pembelian stok ikan yang akan di salur sebagai pinjaman mudah kepada ‘main players'.

Pembungkusan Ikan Rakyat adalah seperti berikut :-

Pembungkusan Ikan Rakyat


III. LATIHAN DAN PENINGKATAN KEMAHIRAN USAHAWAN PEMASAR IKAN

Program peningkatan kemahiran memberi faedah kepada usahawan-usahawan pemasar ikan khususnya dalam aspek pendedahan berkaitan amalan kendalian yang baik serta meningkatkan lagi kemahiran mereka dalam bidang pemasaran ikan.

Pembekal Ikan Rakyat adalah seperti berikut :-

 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT)
 • Persatuan Nelayan Negeri Kedah (NEKAD)
 • Persatuan Nelayan Negeri Perlis (PELARIS)
 • Persatuan Nelayan Negeri Sarawak (PENESA)
 • Persatuan Nelayan Kawasan Johor Selatan
 • Syarikat Long Harvest Fish Market Sdn Bhd

 


2. PEMBANGUNAN PASARAN DAN PROMOSI

 • Program ini membantu meningkat dan mengembangkan pasaran bagi hasilan perikanan dengan merancang, mengawalselia, membangunkan pemasaran dan mengembangkan permintaan melalui aktiviti-aktiviti seperti eksposisi di peringkat domestik dan antarabangsa serta peningkatan pemasaran hasilan produk perikanan.
 • Aktiviti promosi, eksposisi dan misi perdagangan dalam dan luar negeri dirangka bagi membantu para usahawan membangun dan memperluaskan pasaran hasilan di peringkat domestik dan antarabangsa. Ianya juga memberi peluang kepada hasilan nilai tambah yang mempunyai inovasi baru untuk diketengahkan.
 • Aktiviti yang dilaksanakan juga secara tidak langsung mendidik konsumer terhadap penggunaan produk baru di pasaran sedia ada, atau produk sedia ada di pasaran baru serta kepelbagaian produk di pasaran perdana dan sedia ada.
 • Antara aktiviti lain dalam program ini ialah mewujud dan meningkatkan jaringan pemasaran melalui pemadanan perniagaan 'Business Matching' dan mewujudkan kepekaan kepada perubahan pasaran domestik dan antarabangsa.

Eksposisi Di Peringkat Domestik
Eksposisi Di Peringkat Domestik

Eksposisi Di Peringkat Antarabangsa
Eksposisi Di Peringkat Antarabangsa


3. PENGURUSAN MAKLUMAT PEMASARAN & PELESENAN

Program ini bertujuan menjana maklumat terkini subsektor perikanan sebagai rujukan kepada mereka yang berkepentingan sama ada pihak kerajaan, penyelidik, usahawan, nelayan dan orang ramai secara umumnya. Data primer diperolehi dari sistem talian terus ePengisytiharan dan WICCS merupakan sumber maklumat penting bagi mengetahui pendaratan ikan, perdagangan ikan dan bekalan ikan negara pada setiap hari, bulan dan tahunan. Program ini meliputi empat aktiviti di bawahnya iaitu:

Risikan Harga

 • Aktiviti ini melibatkan pengumpulan maklumat harga ikan bagi peringkat pantai, borong dan runcit. Maklumat harga borong dan runcit membolehkan pengguna mendapat maklumat harga ikan di pasar borong dan pasar runcit di seluruh Malaysia. Harga yang dilaporkan diklasifikasi mengikut pasar, lokasi dan negeri manakala tempohnya mengikut mingguan, bulanan dan tahunan. Risikan harga ini dapat membantu pengguna bagi melihat trend kenaikan harga ikan terutama pada musim perayaan. Di samping itu maklumat risikan harga dijadikan rujukan oleh jabatan dan agensi kerajaan lain seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) dalam menangani permasalahan kenaikan harga ikan dalam tempoh masa tertentu.

 

Risikan Pasaran

 • Aktiviti ini melibatkan penyebaran maklumat melalui Laman Web LKIM kepada semua pihak yang berkepentingan seperti di atas. Laporan Risikan Pasaran diterbitkan secara bulanan dan tahunan. Aktiviti ini membolehkan semua pihak yang berkepentingan mendapat maklumat disegi pendaratan ikan, import dan eksport serta bekalan ikan negara pada setiap bulan dan tahun. Dengan adanya maklumat ini maka pihak kerajaan dapat mengetahui disegi tahap penggunaan sumber marin, perkongsian sumber marin, pengambilan margin untung, trend perdagangan ikan serta faktor-faktor yang mempengaruhi bekalan ikan negara pada setiap bulan. Di pihak pengguna juga laporan ini juga dapat menyediakan panduan purata harga borong dan runcit bagi tempoh sebulan. Pengusaha perikanan pula boleh mengguna maklumat risikan pasaran ini bagi melihat sumber bekalan ikan untuk tujuan diproses bagi di seluruh negeri di Malaysia. Keseluruhannya maklumat risikan pasaran sangat penting bukan sahaja kepada pengguna tetapi ianya dapat menggambarkan kesan dasar kerajaan disegi penggunaan sumber marin dan perdagangan ikan terhadap eksploitasi sumber dan bekalan ikan negara secara terkini.

 

Kajian Penawaran Dan Permintaan

 • Aktiviti ini melibatkan kajian ilmiah disegi penawaran dan permintaan ikan. Kajian dijalankan melibatkan institusi pengajian tinggi dan agensi tertentu yang mempunyai kepakaran dan kebolehan bagi menjalankan penyelidikan tersebut. Hasil kajian akan dapat menentukan tahap kecukupan penggunaan ikan berdasarkan tanda aras penggunaan per kapita di negara ini. Penemuan kajian akan dapat mengenalpasti kesan permasalahan yang dihadapi dan mencadangkan langkah penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Hasil kajian ini juga merupakan sumber rujukan pihak kerajaan dalam merangka dasar penstabilan harga ikan di masa hadapan.

 

ePengisytiharan Dan Insentif Hasil Tangkapan

 • Aktiviti ini melibatkan pemantauan semua pusat pengisytiharan pendaratan ikan di seluruh negeri bagi melicinkan sistem pembayaran insentif hasil tangkapan sebanyak RM0.10 / kg yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Pada masa kini terdapat sebanyak 240 pusat pengisytiharan melibatkan 502 kakitangan serta 36,000 vesel yang mendaratkan ikan. Dianggarkan sebanyak 8,000 transaksi pengisytiharan pendaratan ikan dilakukan oleh nelayan pada setiap hari. Di samping menguruskan bayaran dan aduan berkaitan insentif tangkapan ikan program ini juga memastikan semua pengisytiharan dan tuntutan yang dibuat oleh nelayan adalah telus dan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

 

Pelesenan

 • Mewujudkan peraturan yang berpatutan bagi mengawal pengimportan, pengeksportan (Sabah & Sarawak) dan perniagaan ikan untuk menggalakkan amalan pemasaran ikan yang baik bagi menyokong perkembangan industri perikanan Negara.Menguatkuasakan Undang – Undang dan Peraturan sebagai mana yang termaktub di dalam Akta LKIM 1971serta undang – undang yang wujud di bawahnya ( Peraturan Pemasaran Ikan 2010 dan Kaedah – Kaedah LKIM ( Kompleks, Labuhan dan KJeti Pendaratan Ikan ) 2010Menjalankan pemantauan dan penilaian Perundangan berkaitan.

 


Seksyen Pasaran Komoditi Akuakultur

Pemasaran Ikan Air Tawar

 • Aktiviti ini memfokuskan kepada peningkatan kecekapan pemasaran ikan keluaran akuakultur melalui perkhidmatan sokongan pemasaran ikan air tawar yang baik dan aktiviti promosi seperti:
  1. Hab Pengedaran ikan air tawar.
  2. Hab pengumpulan ikan air tawar.
  3. Aktiviti promosi dan kempen makan ikan air tawar.

 

Hab pengedaran dan pengumpulan ikan air tawar diwujudkan bertujuan untuk:

 • Memberi faedah kepada perniagaan pemasaran Persatuan Nelayan dan Usahawan Pemasar.
 • Membantu penternak kecil mendapat pasaran bagi hasil keluaran mereka.
 • Memberi keyakinan kepada penternak kecil untuk menambah pengeluaran.
 • Menjalin pasaran antara penternak dan pemasar.
 • Meningkatkan penerimaan pengguna terhadap ikan air tawar dan ianya mudah diperolehi dengan harga yang berpatutan.
 • Meningkatkan keyakinan pengguna kerana ikan yang dijual adalah dari punca ternakan yang ada persijilan Jabatan Perikanan.

 

Program Stok Penimbal

 • Aktiviti ini memfokuskan kepada mengawal dan menurunkan harga barangan harian terutama ikan dengan cara mengurangkan penguasaan orang tengah dalam rantaian pemasaran ikan.

 

Objektif Program adalah seperti berikut :

 • Menstabilkan harga ikan dengan mengurangkan penguasaan orang tengah dalam rantaian pemasaran ikan.
 • Menjadikan Persatuan Nelayan dan NEKMAT sebagai ‘price setter' supaya nelayan dapat menjual hasil lebih tinggi dan pengguna mendapat harga yang munasabah.
 • Mewujudkan stok simpanan ikan bagi memastikan bekalan ikan sentiasa berterusan dan perbezaan kenaikan dan penurunan harga ikan dapat dikurangkan.

 

Aktiviti yang dijalankan adalah seperti berikut :

 • Penyertaan Persatuan Nelayan dan NEKMAT dalam pasar tani yang diselia oleh FAMA
 • Pembelian stok ikan dalam kuantiti yang banyak
 • Membeli hasil tangkapan terus dari nelayan
 • Penyediaan pengangkutan dan penyimpanan.

 

Program Khidmat Akuakultur

Projek Akuakultur Berimpak Besar (HIP) merupakan program MOA bagi membangunkan Zon Industri Akuakultur (ZIA) dengan mengenalpasti kawasan tanah dan perairan yang sesuai untuk dibangunkan dengan projek akuakultur berskala komersial. LKIM telah diperuntukan sebanyak RM 1.64 juta di bawah Program Dasar Jaminan Bekalan Makanan Negara (DJBM) bagi melaksanakan projek-projek akuakultur yang dikendalikan oleh Persatuan Nelayan (PN) dan swasta. Sehingga tahun 2013, terdapat 44 PN yang menceburi bidang akuakultur sebagai projek ekonomi yang melibatkan NEKMAT, Persatuan Negeri dan Persatuan Nelayan Kawasan. Manakala 16 projek dan tapak projek milik LKIM disewakan kepada swasta dan PN untuk diusahakan.

Antara projek akuakultur di bawah khidmat dan bimbingan LKIM ialah seperti berikut:

 1. Projek Akuakultur LKIM Berimpak Besar (HIP-ZIA)
  1. Taman Akuakultur LKIM Badong, Pahang
  2. Taman Akuakultur LKIM Telaga Air, Sarawak
  3. Taman Akuakultur LKIM Sebatu, Melaka
  4. Pusat Pembenihan Udang/Ikan Rhu 10, Setiu, Terengganu
  5. Projek Ternakan Udang/Ikan Pantai Merdeka, Kedah
  6. Projek Ternakan Udang/Ikan Kg Fikri, Terengganu

 2. Projek Akuakultur Persatuan Nelayan
  1. Ternakan Ikan Dalam Sangkar
  2. Ternakan Ikan Dalam Tangki
  3. Pendederan Ikan Dalam Tangki
  4. Ternakan Udang

 3. Projek Pembasmian Kemiskinan (SUKRAN)
  • Program ini ialah skim pembahagian keuntungan kepada rakyat miskin melalui projek akuakultur. Projek dijalan secara komersil bagi memastikan keuntungan dan pembahagian kepada peserta. 300 Orang peserta dipilih melalui senarai miskin tegar daripada e-Kasih. Sasaran pembahagian dividen sebanyak RM300.00/peserta/bulan.

 

Lokasi projek adalah seperti berikut :

a) Naka, Kedah
b) Tok Bali, Pasir Putih, Kelantan
c) Pagoh, Johor
d) Kuala Pahang, Pekan, Pahang

Jabatan / Agensi

logo_moa logo_agrobank logo_doa logo_dof logo_dvs logo_fama logo_kada logo_lpp logo_mada logo_mardi logo_tekun

Pautan Berkaitan